Privacyverklaring

 

In deze privacyverklaring vind je onze gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing als je onze website (https://www.deketobox.nl) bezoekt, een formulier invult of een bestelling plaatst.

 

Contactgegevens:

De Ketobox ingeschreven bij de KVK als: Ketobox V.O.F.
Groningerstraat 82
3812EG Amersfoort
Telefoonnummer: 06-83574287
KvK-nummer: 80200672
https://www.deketobox.nl.
info@deketobox.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent. De Ketobox verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Via deze link/hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die De Ketobox opslaat van de websitebezoekers en klanten

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deketobox.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Ketobox verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • De Ketobox verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
  • Klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Ketobox neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Ketobox) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Ketobox bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hieronder vind je een overzicht van de bewaartermijnen die wij hanteren voor de volgende persoonsgegevens:

 

Variabele

Waarom bewaren?

Bewaartermijn

Naam

Zodat de bezoeker of klant persoonlijk aangesproken kan worden

Herhaaldelijk 1 jaar na het laatste bezoek

E-mailadres

Zodat de bezoeker of klant persoonlijk aangesproken kan worden

Herhaaldelijk 1 jaar na het laatste bezoek

Straatnaam

Zodat we de producten kunnen versturen

Herhaaldelijk 1 jaar na het laatste bezoek

Huisnummer

Zodat we de producten kunnen versturen

Herhaaldelijk 1 jaar na het laatste bezoek

Postcode

Zodat we de producten kunnen versturen

Herhaaldelijk 1 jaar na het laatste bezoek

Woonplaats

Zodat we de producten kunnen versturen

Herhaaldelijk 1 jaar na het laatste bezoek

Keuze traject

Zodat we de bezoeker of klant een passend schema kunnen aanbieden

Herhaaldelijk 1 jaar na het laatste bezoek

Kcal inname

Zodat we de bezoeker of klant een passend schema kunnen aanbieden

Herhaaldelijk 1 jaar na het laatste bezoek

Geslacht

Zodat we de bezoeker of klant een passend schema kunnen aanbieden

Herhaaldelijk 1 jaar na het laatste bezoek

Lichaamsgewicht

Zodat we de bezoeker of klant een passend schema kunnen aanbieden

Herhaaldelijk 1 jaar na het laatste bezoek

Lengte

Zodat we de bezoeker of klant een passend schema kunnen aanbieden

Herhaaldelijk 1 jaar na het laatste bezoek

Vetpercentage

Zodat we de bezoeker of klant een passend schema kunnen aanbieden

Herhaaldelijk 1 jaar na het laatste bezoek

Activiteitsniveau

Zodat we de bezoeker of klant een passend schema kunnen aanbieden

Herhaaldelijk 1 jaar na het laatste bezoek

Persoonlijke doel voor het traject

Zodat we de bezoeker of klant een passend schema kunnen aanbieden

Herhaaldelijk 1 jaar na het laatste bezoek

Beschrijving van dagelijkse activiteiten

Zodat we de bezoeker of klant een passend schema kunnen aanbieden

Herhaaldelijk 1 jaar na het laatste bezoek

Woonsituatie

Zodat we de bezoeker of klant een passend schema kunnen aanbieden

Herhaaldelijk 1 jaar na het laatste bezoek

Medicatiegebruik

Zodat we de bezoeker of klant een passend schema kunnen aanbieden

Herhaaldelijk 1 jaar na het laatste bezoek

Medische aandoeningen

Zodat we de bezoeker of klant een passend schema kunnen aanbieden

Herhaaldelijk 1 jaar na het laatste bezoek

Allergieen of producten die je niet mag eten/drinken

Zodat we de bezoeker of klant een passend schema kunnen aanbieden

Herhaaldelijk 1 jaar na het laatste bezoek

Akkoord privacyverklaring

Zodat we weten of de gebruiker instemt met de privacyverklaring van deketobox.nl

Herhaaldelijk 1 jaar na het laatste bezoek

Betaalmethode

Zodat we geld kunnen terugstorten indien nodig

Herhaaldelijk 1 jaar na het laatste bezoek

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Ketobox verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Ketobox blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Ketobox gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Ketobox en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@deketobox.nl.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.  De Ketobox wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Ketobox neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@deketobox.nl